Maandelijks archief: november 2013

Persbericht:

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN STEENWIJKERLAND TOT AANKOOP WIJKCENTRUM “DE OERTHE”

Zondag, 24 november 2013

Via het Gemeentelijke informatie Systeem is ons duidelijk geworden dat er een voorstel van de Raad ligt om over te gaan tot aankoop van wijkcentrum ‘De Oerthe’ door de Gemeente van Woonconcept.

Lees verder

Zoals vele van jullie weten heeft het bestuur van de wijkvereniging samen met de vrijwilligers na het vertrek van Timpaan uit het wijkcentrum De Oerthe het beheer op zich genomen. Wij vinden immers dat de wijken met het aantal inwoners die deze tellen en de problematieken die er spelen recht hebben op een volwaardig wijkcentrum.

Nu wij een paar maanden bezig zijn hebben we weer een groep vaste huurders kunnen binnenhalen. Ook diverse verengingen en stichtingen, waarin ook mensen uit onze wijken zitting hebben, hebben De Oerthe weer weten te vinden als locatie om hun vergaderingen en bijeenkomsten te houden, een locatie waar men anders moeilijk aan kan komen in Steenwijkerland. Op deze manier zijn wij in staat om een bijdrage te leveren aan de energiekosten van het wijkcentrum.

De wijkvereniging heeft weer diverse activiteiten georganiseerd in het wijkcentrum en er is een wekelijks buurtcafé op de vrijdagavonden waar men langs kan komen voor informatie en opmerkingen en ideeën voor de wijk, maar natuurlijk ook gewoon voor een gezellige babbel of het spelen van een spel en elkaar te ontmoeten.

Steeds meer mensen komen eens een kijkje nemen en het initiatief wordt als zeer positief ervaren.
Sinds een paar weken lukt het ons ook om contact te hebben met een groep jongeren die normaal rondhangen in de omgeving van de Groene long en met hen in gesprek te geraken en ze binnen te halen tijdens het buurtcafé. Dit contact bied mogelijkheden voor de toekomst.

Dankzij de activiteiten en vele contactmomenten zoals de buitenspeeldag, het Oerthe festival en de kinder disco’s hebben wij een aantal nieuwe leden mogen bijschrijven en zijn er zelfs aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Al met al een positief resultaat gezien de korte tijd dat we met vrijwilligers bezig zijn om dit alles vorm te geven. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

Dit heeft echter wel het uiterste gevraagd van ons als vrijwilligers. Wij zijn er echter voor gegaan omdat wij het belang inzien van een wijkvereniging die er voor haar inwoners is, niet alleen beleidsmatig, maar zeker ook als het gaat om activiteiten, elkaar samenbrengen en het activeren van participatie in de wijken.

Nu is er 3 november een raadsvoorstel verschenen waarin wordt voorgesteld dat de Gemeente De Oerthe gaat kopen van Woonconcept met als doel om de hoge bijdrage die men jaarlijks aan woonconcept betaald van €45.378,- (bron: raadsvoorstel) te kunnen terugbrengen. De aankoop van De Oerthe zou de Gemeente een jaarlijkse besparing opleveren van €20.825,- (bron: raadsvoorstel). Op zich een mooie besparing van bijna 50% zou je denken.

Maar nee men vind dat blijkbaar niet genoeg en wil men gaan voor een besparing van 100% gezien het raadsvoorstel. Nu staat dit op papier erg leuk maar dreigt het kind met het badwater te worden weggespoeld. In geen enkel opzicht is er rekening gehouden met ons als wijkverenging, laat staan dat er met ons overleg is gevoerd over de aankoop van De Oerthe.

In het raadsvoorstel staat geschreven dat de wijkvereniging haar activiteiten zal verplaatsen naar De Meenthehof. Dat is dus een misvatting in het Raadsvoorstel omdat wij dat geenszins van plan zijn. Daarnaast moet niet worden vergeten dat er ook al erg veel geld van de wijkvereniging is gestoken in het pand de afgelopen jaren, aanschaf meubelen etc. Allemaal geld dat wij als wijkvereniging dan kwijt zouden zijn?

Een groot aantal van de activiteiten van de wijkvereniging kan niet plaatsvinden in de Meenthehof. Denk dan aan bijvoorbeeld de disco’s, een open podium, het binnenhalen van probleem / hang jeugd, muziek maken, kinder en jeugd activiteiten en het buurtcafé met bijbehorende activiteiten etc.

Er zal zeker geen ruimte zijn tot verdere ontwikkeling van de activiteiten zoals een wijk, woon en jeugd serviceteam waar een subsidieaanvraag voor loopt bij de provincie.

Het bestuur heeft als standpunt dat wij best willen ondersteunen in het ontplooien van activiteiten in de Meenthehof als dat nodig is, maar dat deze locatie niet geschikt is als wijkcentrum. Wij zouden hen kunnen ondersteunen met het opzetten van een activiteiten commissie zodat men zelfstandig kan draaien.

Maar verhuizen naar de Meenthehof is en blijft voor ons geen optie.

De Meenthehof kan niet voorzien in vaste spreekkamers en kantoorruimte voor de wijkvereniging en partners waar wij mee samenwerken dan wel in de toekomst graag samen zouden willen werken, zoals bijvoorbeeld de huurdersvereniging, die ons al benaderd heeft voor ruimte in De Oerthe ivm bezuinigingen moet men uit hun huidige onderkomen.
Verder ligt De Meenthehof niet centraal in de wijk, en niet in de buurt van de overlast gevende locaties zoals bijvoorbeeld de Groene Long waar wij als wijkvereniging nog al eens activiteiten organiseren. Ook zal de de Meenthehof als alternatief voor De Oerthe velen van onze doelgroep niet aanspreken.

Wij hebben als bestuur dan ook al maanden geleden het standpunt ingenomen dat De Meenthehof geen optie is voor de wijkvereniging.
Wij denken dat dit raadsvoorstel een gevalletje van hakken met de botte bijl is, en op zijn minst haastig en niet doordacht dreigt te worden genomen.

De activiteiten vereniging is ingaande 2015 haar subsidie van ongeveer €1000,- per jaar al kwijtgeraakt. Nu dreigen wij ook nog een fijne en functionele locatie om onze activiteiten vorm te geven kwijt te raken.
Omdat dit klap op klap zou zijn raken wij steeds gedemotiveerder en is de kans groot dat we de handdoek in de ring gooien.
Activiteiten die zouden kunnen verdwijnen zijn dan het Oerthe festival, de kinderdisco’s, de buitenspeeldag, het greenteam, de Sint Maarten optocht en de Middenweg doet activiteiten en het buurtcafé.

Dit zou enorm demotiverend voor ons als vrijwilligers zijn, dat zou wel eens de doodsteek voor de activiteiten in onze wijk kunnen zijn.

De komende jaren staan onze wijken voor een uitdaging als het gaat om reorganiseren van de wijk en problemen rondom werkeloosheid, overlast gevende jeugd en het bevorderen van de door onze politiek o zo gewenste participatiesamenleving.
Recent zijn wij, ondersteund door Companen, begonnen aan de wijkvisie. Ook dit vraagt weer extra inzet van de vrijwilligers van de wijkvereniging. De vraag die we ons dan ook stellen is; als het zo belangrijk is om als bewoners te participeren, en dan meestal ook nog als vrijwilliger, waarom wordt het ons dan zo onmogelijk gemaakt?

Als wijkvereniging met 7000 inwoners die wij bedienen zijn wij de wijkvereniging met het grootst aantal te bedienen inwoners binnen de Gemeente. Dat verdient een eigen pand met mogelijkheden. Zeker gezien de huidige voorstellen die er liggen binnen de Gemeente om andere wijkcentra, buurt en dorpshuizen voor tonnen te verbouwen, iets wat wij ook van harte toejuichen, omdat is aangetoond dat deze centra hun functie hebben binnen de kernen als het gaat om participatie van haar inwoners en het bevorderen van de sociale cohesie. Gezien de nieuw weg die de landelijk politiek is ingeslagen van de participatie samenleving een must zou je denken.

Het probleem in onze wijk is dat wij geen kern zijn en er een grote afstand tussen de inwoners onderling is. Men weet soms niet eens wie er verder in het blok wonen of wat er verder in de wijk zich afspeelt. Juist daarin zien wij het belang van een wijkcentrum, het centrale punt voor en door de wijkbewoners in alle leeftijden en met verschillende achtergronden.
Ons idee is dat het aankopen van het pand onder de streep de Gemeente een minimale besparing oplevert. Een besparing die in het niet valt als De Oerthe als wijkcentrum zal verdwijnen en we weer terug bij af zijn.

Zeker als je ziet dat de Gemeente nu een jaarlijkse bijdrage aan woonconcept betaald van naar eigen zeggen €45.378,- die, zoals het in het raadsvoorstel staat, nog onderhandelbaar zou zijn als de welzijnsfunctie geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Bij het betalen van deze jaarlijkse bijdrage aan het inmiddels 13 jaar oude wijkcentrum De Oerthe, komt het onderhoud voor woonconcept.
Als je het totale financiële plaatje van de Gemeente bekijkt is er alleen maar een substantiële besparing te behalen als je het pand aankoopt en vervolgens weer verkoopt of het verhuurt tegen een enorme maandelijkse huurprijs. Waarbij het nog maar de vraag is of de vraagprijs een reële is of dat je er uiteindelijk weer op toe zal leggen als Gemeente.

Waarom gaat de Gemeente niet in overleg met Woonconcept en de wijkvereniging om te kijken of het mogelijk is om gezamenlijk tot een formule te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden? Het pand staat er al en de voordelen van dit pand zijn duidelijk. Zelfs woonconcept zou van de locatie gebruik kunnen maken om voordelig weer een loket/spreekuur te kunnen openen in Steenwijk.

Op dit moment zijn wij met onze activiteiten in staat om de maandelijkse vaste lasten bijna volledig te betalen. Het enige wat wij aan de Gemeente hebben gevraagd is om dat als onder de streep de lasten wat hoger uitvallen de Gemeente daarin wil voorzien omdat wij niet vinden dat geld voor de wijk in de energie rekening moet verdwijnen. Mochten wij het pand in de toekomst weten te behouden voor de Wijkvereniging dan is er nog veel energiewinst en dus een besparing op de lasten te behalen door bijvoorbeeld het dak te voorzien van zonnepanelen en de afzuiging te voorzien van een warmte terugwin installatie.

Wij roepen de Gemeente Steenwijkerland op om met ons om de tafel te gaan zitten omdat het doodzonde zou zijn voor de wijken Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en de Woldmeenthe als dit gebouw voor de wijkvereniging en haar inwoners verloren zou gaan.

Onze motivatie:
– Het pand staat er al, dus geen dure nieuwbouwkosten.
– Het pand staat op een redelijk centrale locatie van ons verzorgingsgebied.
– Het pand ligt dichtbij De Groene long zodat we het als uitvalsbasis voor evenementen in
het park kunnen blijven gebruiken.
– De locatie van het pand is geschikt als uitvalsbasis voor het greenteam.
– Het pand staat dichtbij overlastplekken zodat de bediening en binnenhalen van
probleemjeugd makkelijker is.
– Het is vreemd dat een goede bestaande locatie moet verdwijnen terwijl er tonnen worden
gestoken in het opknappen van wijkpanden en het nieuw bouwen daarvan.
– Met enkele aanpassingen zoals het aanbrengen van zonnepanelen en het terugwinnen van
warmte via de afzuig installatie kunnen de energiekosten flink worden terug gedrongen
– Het pand staat op een locatie waar er voor omwonenden geen overlast plaats zal vinden
als er disco’s of muziekoptredens zijn of als er mensen voor de deur staan te roken etc.
– De Meenthehof ontbeerd vele van deze voordelen en zou het werk van de wijkvereniging
ernstig belemmeren dan wel onmogelijk maken.
– Het is voor het functioneren van de vrijwilligers belangrijk dat er een thuisbasis is waar
van uit men activiteiten voor de wijk kan ontplooien zonder met alles rond te moeten
zeulen, een thuisbasis waar men kan samenkomen, kan vergaderen etc.
– Gezien de nieuwe drank en horeca Wet die ingaat op 1 januari 2014 zullen veel jongeren niet meer terecht kunnen in de cafés. Een alternatief voor deze jeugd zou welkom zijn in
de wijk om nog grotere problemen te voorkomen.
– En tot slot, ook niet onbelangrijk, moeten vrijwilligers serieus worden genomen. Als het
plezier van vrijwilligers omslaat in een belasting die niet prettig meer is en teveel kost haakt men af en zal er nooit een stevige basis ontstaan.

In haar huidige vorm zal dit voorstel uiterst desastreus uit kunnen pakken voor de inzet van de vrijwilligers van de wijkvereniging en zelfs het voortbestaan ervan bedreigen omdat vrijwilligers dit soort zaken er niet meer bij kunnen en willen hebben. Wij willen ons met alle plezier inzetten voor de wijk maar verwachten dan wel serieus te worden genomen en dat er zoveel mogelijk aan wordt gedaan om de vrijwilligers te ondersteunen bij hun werkzaamheden en zekerheid te bieden over de toekomst van het wijkcentrum De Oerthe. Wij vinden het jammer dat hier totaal geen rekening mee wordt gehouden bij het tot stand komen van dit Raadsvoorstel en dat hierover niet met ons is gesproken.

Er hoeft geen haast te worden gemaakt met het kopen van De Oerthe, dan wel om deze na aankoop zo snel mogelijk neutraal op de begroting te krijgen. De huidige kosten van De Oerthe drukken niet zo zwaar op de jaarlijkse begroting van de Gemeente dat er haast geboden is, na aankoop zou er zelfs al een flink bedrag bespaard worden per jaar dat ingezet zou kunnen worden om de energielasten van het pand terug te dringen door het plaatsen van zonnepanelen en gebruik te maken van warmte terugwinning. Er zou zelfs geld kunnen zijn voor een beheerder/jongerenwerker in dienst van de Gemeente. Het lijkt ons veel belangrijker om de tijd te nemen en samen met de wijkvereniging te komen tot een goed plan waarin wij ons allemaal kunnen vinden en die goed zijn voor de inwoners van De Woldmeenthe, De Oostermeenthe en de Nieuwe Gagels en de Gemeente Steenwijkerland.

Er kan worden gekeken naar hoe wij zelf meer geld binnen kunnen halen met de exploitatie van De Oerthe, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan sponsoring door lokale middenstand en een donateurs systeem voor de inwoners van onze wijken ipv een leden systeem waardoor iedereen automatisch lid is van de wijkvereniging en men ook jaarlijks meer zou mogen overmaken dan de €7,50 die nu worden gehanteerd als lidmaatschapsgeld.

Ook zou je nog kunnen kijken of een gedeelte van het zogenaamde koppengeld jaarlijks naar de exploitatie van De Oerthe zou kunnen gaan bijvoorbeeld als de inwoners daar mee akkoord gaan.

Wij willen dan ook de fracties van de Gemeenteraad van Steenwijkerland vragen om niet onverwijld met dit voorstel akkoord te gaan en dit voorstel te verwerpen, dan wel tot aankoop over te gaan maar de wijkvereniging als hoofdgebruiker van het pand te handhaven voor onbepaalde tijd, zodat er samen kan worden gekeken naar de mogelijkheden om de exploitatiekosten terug te dringen dan wel de exploitatie zo in te richten dat het de kosten waard is en te kijken naar andere mogelijkheden om gelden te werven ten bate van de exploitatie van De Oerthe.

Mochten we samen tot andere conclusies komen over de haalbaarheid en wenselijkheid van de locatie De Oerthe als wijkcentrum vragen wij om een redelijke termijn om gezamenlijk een andere weg in te slaan en een andere geschikte locatie te betrekken.

Maar ook de inwoners van onze wijken willen wij vragen om van zich te laten horen. Bespreek het met je mede wijkgenoten, spreek politici uit Steenwijkerland er op aan. Help ons met onze werkzaamheden zodat de druk op de huidige groep vrijwilligers wat kan worden terug genomen.

Wil je ons ondersteunen? Neem dan via de website even contact met ons op. U kunt natuurlijk ook altijd op een vrijdagavond tussen 19-23 uur even langskomen bij het buurtcafé in wijkcentrum De Oerthe. Dan kunnen we je meteen bijpraten over de laatste stand van zaken.

Ingezonden persbericht:Zondag 24 nov. 2013

Wijkvereniging De Middenweg – p/a De Beugel 4 – 8332JW Steenwijk.

Delen !

Kennismaken met sporten.

Activity 4 kids op Mooi Steenwijkerland Lees verder

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Vlaanderen,Noord-Frankrijk, Nederland en sommige Duitstalige gebieden.

Lees verder

Tijdelijke wegafsluiting vanwege bestratingswerkzaamheden.

Van 6 t/m 22 november zal de weg Kallenkote afgesloten zijn voor het verkeer vanwege herbestrating.

Lees verder

Luxe Steigerhouten Meubels

Feel Good ! al vanaf € 1,95

Weleda Mama behandeling

Weleda producten tegen bodemprijzen

Wat wordt het weer ?

Weersverwachting
Steenwijkerland
Meer weer in Steenwijkerland

Verkeers Informatie:

Website Formulieren: